Ohjesäännöt

THESSALONIKIN SUOMI-KOULUN OHJESÄÄNNÖT
(Tarkistettu syksyllä 2020)

Thessalonikin Suomi-koulu toimii Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran alaisena, koska koulu itse ei ole virallinen yhdistys. Tämän vuoksi vähintään yksi koulun kokouksen jäsenistä on oltava Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunnan jäsen.

1. Tarkoitusperät

 • Antaa täydentävää opetusta tukemalla oppilaiden suomen kielen oppimista ja ylläpitämistä.
 • Tehdä oppilaille Suomea ja suomalaista kulttuuria tunnetuksi.

2. Oppilaat

Suomi-koulun oppilas voi olla kuka tahansa suomalainen-puolisuomalainen lapsi tai suomalaisen jälkeläinen, joka kuulee suomen kieltä puhuttavan jossakin määrin koti – tai lähiympäristössään.

Erikseen voidaan harkita sellaisen ryhmän perustamista, jossa edellä mainitut lapset eivät osaa, eivätkä kuule suomen kieltä puhuttavan.

Suomi-koulun oppilaiden alaikäraja on 3 vuotta, joka pitää täyttää kouluvuoden aikana ja yläikäraja on 18 vuotta. Jos oppilas täyttää kouluvuoden aikana 19, hän ei kuulu Suomesta saatavan valtionavustuksen piiriin. Opettajat päättävät ns. rajatapauksista, keskusteltuaan asiasta vanhempien kanssa.

Uusien oppilaiden on ilmoittauduttava kouluun viimeistään lukuvuoden alussa ennen koulun kokousta. Edellisvuoden oppilaiden katsotaan jatkavan koulua, jos he eivät toisin ilmoita.

Opettajat päättävät kesken lukuvuoden kouluun tulevien oppilaiden ryhmiin sijoittamisesta, keskusteltuaan ensin asiasta myös kyseisen oppilaan vanhemman kanssa. 

3. Koulun kokous

Koulua johtaa koulun kokous, joka koostuu jokaisen oppilaan yhdestä vanhemmasta, koulun opettajista sekä yhdestä Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunnan edustajasta. Vuosittaisessa syyskokouksessa ennen lukukauden alkua, valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, opettajat sekä tilintarkastaja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Huom! tilintarkastaja mielellään koulun ulkopuolinen henkilö (Helsingin Suomi-seuran toive).

Jokaisessa koulun kokouksessa valitaan erikseen kokouksen sihteeri ja pöytäkirjantarkastaja.

Koulun kokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa: Viimeistään syyskuussa ennen koulun alkua ja kerran kevätlukukaudella. Tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous valtion toiminta-avustuksen päätöksen jälkeen. Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin.

Koulun kokouksen jäsenillä on oikeus kutsua koolle ylimääräinen koulun kokous määräenemmistön näin halutessa, jonka koulun puheenjohtaja kutsuu koolle mahdollisimman pian saatuaan siitä pyynnön.

Koulun kokouksen jäsenellä on oikeus esittää mielipiteensä, osallistua keskusteluun, ehdottaa, äänestää, valita ja olla ehdokkaana vaaleissa.
Opettajaa ei voi valita koulun puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai rahastonhoitajaksi.
Koulun kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 sen jäsenistä on paikalla. Päätöksiin tarvitaan ehdoton ääntenenemmistö.

Kokouspöytäkirjat säilytetään sähköisesti, eikä niitä allekirjoiteta. Kopio pöytäkirjoista on lähetettävä myös Pohjois-Kreikan Suomi-Seuralle.

Säännöt käännetään myös kreikaksi, kaikki sähköpostit kirjoitetaan myös kreikaksi tai tarvittaessa pelkästään englanniksi.

Tarvittaessa kokoukset pidetään kreikaksi tai englanniksi, yhdenkin ei-suomea tai ei-kreikkaa osaavan ollessa paikalla.

3.1 Koulun kokouksen tehtävät

 • Päättää edellisen vuoden tilinpäätöksen hyväksymisestä.
 • Valitsee opettajat sekä varaopettajat ehdokkaista joka lukuvuoden alussa tai jos tarvitaan muutoksia kouluvuoden aikana.
  Ennen valintaa opettajaehdokkaat esittelevät itsensä ja koulutuksensa, sekä kokemuksensa ja osaamisensa toimia eri-ikäisten oppilaiden opettajina. Opettajaehdokkaiden ja heidän tietojensa sekä taitojensa ollessa kaikille jo ennestään tuttuja, he voivat kertoa lyhyesti edellisestä toimintavuodestaan. Opettajien valinnan ensisijaisina kriteereinä ovat koulutus ja kokemus. Opettajaehdokkaiden on jätettävä epävirallinen, kirjallinen hakemus koulun puheenjohtajan pyynnöstä hyvissä ajoin ennen syksyn kokousta.
 • Jakaa oppilaat ryhmiin iän ja tason mukaan.
 • Päättää koulumaksun vuosittaisesta suuruudesta ja mahdollisista sisaralennuksista sekä tilapäisesti koulussa olevien oppilaiden koulumaksuista Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran direktiivien pohjalta.
  Koulumaksu ei ole sidonnainen koulunkäynnin aloittamis- eikä lopettamisajankohtaan eikä sitä myöskään palauteta.
  Oppilas voi kuitenkin saada koulun kokouksen erillisellä päätöksellä vapautuksen koulumaksun ns. lukukausierästä, jos hän ei ole lainkaan osallistunut koulunkäyntiin kyseisenä lukukautena.
  Todistettavasti alle vuoden paikkakunnalla asuvista oppilaista voidaan maksaa per opetuskerta.
  Uutta kouluvuotta ei voi aloittaa ilman, että edellisen lukuvuoden koulumaksut on suoritettu. Koulun kokous voi myöntää poikkeusluvan, jos asianomaisen kanssa päästään sopimukseen maksusuunnitelmasta, joka on sitova. Sitova maksusuunnitelma koskee myös niitä, joilla on rästissä olevia koulumaksuja, vaikka oppilas olisi lopettanut koulunkäynnin.
  Koulumaksut voidaan maksaa kahdessa erässä, joista ensimmäinen lokakuun loppuun mennessä ja toinen helmikuun loppuun mennessä.
 • Päättää tulo- ja menoarvion hyväksymisestä.
 • Päättää apurahahankintakohteista.
 • Päättää vuosittain vakuutusrahaston tarpeesta ja suuruudesta.
 • Budjetoi kevätkokouksessa opettajaedustajan matka-avustuksen määrän Helsingissä pidettävään, vuotuiseen Suomi-koulujen opettajien seminaariin.
 • Hoitaa ilmenevät ongelmat yhdessä puheenjohtajan pyynnöstä, jos puheenjohtaja ei pysty niitä yksin ratkomaan.
 • On vastuussa sekä koulun kaappien kunnosta ja niiden järjestämisestä, että kirjastosta ja sen toiminnasta.
 • Hoitaa kirja-, laite-, materiaali-, yms. hankinnat koulun puheenjohtajan koordinoimana.
 • Vastaa koulun juhlien ja retkien järjestelyistä sekä tilojen siivoamisesta juhlien jälkeen.
 • Kerää varoja koulun hyväksi.
 • Pitää listaa koulun omaisuudesta ja siitä, kenen hallussa se on.
 • Tarkistaa vuosittain koulun toimintakalenterin.
 • Päättää koulun ohjesääntöjen muutoksista. Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunta on hyväksyttävä kaikki muutokset ohjesääntöihin ennen kuin ne tulevat voimaan.
 • Valitsee vuosittain opettajien edustajan

3.2 Koulun puheenjohtaja

 • Vastaa koululle tuleviin sähköposteihin
 • Hoitaa koulun arkistoa
 • Kutsuu koolle koulun kokouksen. Säännölliset kokoukset on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin. (Ylimääräiset koulun kokoukset kutsutaan koolle niin pian kuin mahdollista.)
 • Lähettää koulun yhteystiedot vuosittain Helsingin Suomi-Seuralle.
 • Yhdessä opettajien kulloisen edustajan kanssa
  • Edustaa koulua eri tilaisuuksissa (yhdessä tai erikseen). Viranomaisten edessä koulua edustaa Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja.
  • Hoitaa yhteydet paikallisiin tahoihin, rehtorin tapaamiset, koulun avaimien hakemisen ja luovuttamisen jne. (Tilojen anomisen hoitaa kuitenkin Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja, koska se on tehtävä seuran nimissä).
  • On vastuussa koululehden kokoamisesta, myynnistä ja lähettämisestä.
 • Tekee yhdessä rahastonhoitajan kanssa joka syksy valtion toiminta-avustusanomuksen Helsingin Suomi-Seuralle. Anomukseen liitetään edellisen kouluvuoden opettajien laatimat toimintakertomukset ja tulevan vuoden OPS:t, tuloslaskelma, tase, tilintarkastajan lausunto sekä tilinselvitys.
 • Pyytää opettajaehdokkaita tekemään epävirallisen, kirjallisen hakemuksen hyvissä ajoin ennen koulun syksyn kokousta.
 • Päivittää koulun oppilaiden listaa, jossa molempien vanhempien yhteystiedot.
 • Koordinoi koulun kirja-, laite-, materiaali-, yms. hankinnat.
 • Pitää informaatiotilaisuuden koulun uusien oppilaiden vanhemmille ja uusille opettajille.
 • Valvoo koulun tehtävien hoitamista.
 • Hoitaa ilmenevät ongelmat tai delegoi ne muille koulun kokouksen jäsenille.

 3.3 Rahastonhoitaja

 • Pitää omaa, juoksevaa kirjanpitoa ja tekee joka lukuvuoden alkua edeltävään koulun kokoukseen koulun sisäiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen.
 • Luovuttaa tilikirjat ja kouluvuoden virallisen tilinpäätöksen tilintarkastajalle 15. syyskuuta mennessä.
 • Laatii tulo- ja menoarvion seuraavalle kaudelle koulun syyskokoukseen.
 • Tekee yhdessä koulun puheenjohtajan kanssa joka syksy valtion toiminta-avustusanomuksen Helsingin Suomi-Seuralle sekä toimittaa kouluvuoden virallisen tilinpäätöksen Helsingin Suomi-Seuralle. Toiminta-avustusanomukseen liitetään edellisen kouluvuoden opettajien laatimat toimintakertomukset ja tulevan vuoden OPS:t, tuloslaskelma, tase, tilintarkastajan lausunto sekä tilinselvitys.
 • Tarkistaa koulun taloudellisen tilanteen apurahapäätöksen tultua. Tarvittaessa kutsutaan koolle ylimääräinen koulun kokous.
 • Huolehtii koulumaksuista. Koulumaksut voidaan maksaa kahdessa erässä, joista ensimmäinen lokakuun loppuun mennessä ja toinen helmikuun loppuun mennessä. Lähettää muistutukset koulumaksuista. Sopii maksusuunnitelmista asianomaisten kanssa viivästyneiden tai rästissä olevien koulumaksujen suhteen koulun kokouksen päätösten mukaisesti. Koulumaksut maksetaan pankkiin koulun tilille, ei seuran tilille.
 • Tekee helmikuun järjestö- ja ulkosuomalaismedia-apurahahakemukset Helsingin Suomi-Seuralle sekä lähettää selvitykset apurahojen käytöstä kuitteineen.
 • Toimittaa vuosittain kopion Suomi-koulun kirjanpidosta Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunnalle.

3.4 Tilintarkastaja:

 • Tarkastaa juoksevan kirjanpidon.
 • Tarkastaa tilinpäätöksen ja laatii tilintarkastuskertomuksen.

3.5 Opettajat

 • Kokoontuvat vähintään kerran vuodessa.
 • Laativat edellisen lukuvuoden toimintakertomukset, jotka liitetään valtion toiminta-avustushakemukseen.
 • Laativat tulevan lukuvuoden opetussuunnitelmat yhteistyössä vanhempien kanssa.
 • Tekevät oppilaiden kanssa materiaalin koululehteä varten.
 • Vastaavat koulun juhlien ja retkien järjestelyistä yhdessä vanhempien
 • Pitävät säännöllistä yhteyttä vanhempiin ja ilmoittavat välittömästi mahdollisista ongelmatilanteista sekä vanhemmalle, että tarvittaessa puheenjohtajalle ja muille opettajille.
 • Yhdessä puheenjohtajan kanssa opettajien kulloinen edustaja
  • Edustaa koulua eri tilaisuuksissa (yhdessä tai erikseen). Viranomaisten edessä koulua edustaa Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja.
  • Hoitaa yhteydet paikallisiin tahoihin, rehtorin tapaamiset, koulun avaimien hakemisen ja luovuttamisen jne. (Tilojen anomisen hoitaa kuitenkin Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja, koska se on tehtävä seuran nimissä).
  • On vastuussa koululehden kokoamisesta, myynnistä ja lähettämisestä.
 • Lisäksi kulloinen opettajien edustaja
  • Kirjoittaa koulun tapahtumista seuran nettisivuille.
  • Laatii vuosittain kreikaksi Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran toimintakertomukseen liitettävän, lyhyen Suomi-koulun toimintakertomuksen tammikuun puoleen väliin mennessä.
  • Tekee Helsingin Suomi-Seuralle vuosittain lähetettävän lahjoituskirja- ja –pelianomushakemuksen.

4. Vanhemmat

 • Laativat tulevan lukuvuoden opetussuunnitelmat yhteistyössä opettajien kanssa.
 • Pitävät säännöllistä yhteyttä opettajiin ja ilmoittavat välittömästi mahdollisista ongelmatilanteista.
 • Tukevat kotona kaikin mahdollisin tavoin koulussa tehtävää työtä.

Liity jäseneksi!

Liity Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran jäseneksi!
Lue seuran säännöt täältä tai lataa ne täältä
Lataa jäsenhakemus ja lähetä se meille sähköpostilla seura@suomi-seura.gr